A weblap használói személyes adatainak védelme

I.                A Személyes Adatok Kezelőjének Adatai

1.                       Szívélyesen tájékoztatjuk, hogy az Ön adatainak kezelője Joanna Gołębska és Rusłan Laszczowski, akik polgári jogi társaság formájában, EXTENSIONS S.C. JOANNA GOŁĘBSKA, RUSŁAN LASZCZOWSKI cégnéven folytatnak gazdasági vállalkozást, a tevékenység végzésének helye és a kézbesítési cím: ul. Chemiczna 18, 44-121 Gliwice, adószám [NIP]: 6312512210, stat. szám [REGON]: 240553641, a továbbiakban „Adatkezelő” vagy „Szolgáltató”.

2.                       A személyes adatok kezelésével összefüggő kérdésekben az Adatkezelőt az iod@hairtalk.pl e-mail címen lehet.

 

II.               A személyes adatok feldolgozásának célja és jogi alapja

1.         Ahhoz, hogy elektronikus úton a tevékenységi körének megfelelő szolgáltatást tudjon nyújtani, a Szolgáltató különböző célokból kezeli az Ön személyes adatait, ezek:

a.        az ügyféllel való kapcsolattartás. Az ilyen fajta adatkezelés jogalapja a GDPR (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről) 6. cikk (1) bek. a) és f) pontja, amely lehetővé teszi a személyes adatok kezelését a felhasználónak a Szolgáltatóval történő kapcsolatfelvétele alapján, valamint az adatkezelő érdekei miatt, ami a levelezés archiválása.

b.        elemzési és statisztikai célokból – ekkor az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő megalapozott érdeke (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja), ami a Felhasználók aktivitásának és preferenciáinak elemzésén alapul, az alkalmazott funkciók és a nyújtott szolgáltatások javítása céljából;

c.         az esetleges követelések megállapítása és érvényesítése, vagy a velük szembeni védekezés céljából – az adatkezelés jogalapja az Adatkezelőnek a jogai védelmén alapuló, jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja);

d.        az Adatkezelő marketing céljaira (a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja).

2.        Az Adatkezelő a Felhasználók következő adatait kezeli:

a.        kereszt- és vezetéknév

b.        elektronikus postacíme

c.         levelezési címe

d.        telefonszáma (opcionális)

 

III.             A hozzájárulás visszavonásának joga

1.                       Ha az adatok kezelése hozzájárulás alapján történik, a megadott hozzájárulást bármikor visszavonhatja.

2.                      Ha vissza szeretné vonni a hozzájárulását a személyes adatai kezeléséhez, ehhez elég egy e-mailt küldeni, közvetlenül a Szolgáltatónak, a következő címre: iod@hairtalk.pl.

3.                       Ha a személyes adatainak kezelése a hozzájárulása alapján történt, annak visszavonása nem befolyásolja az addigi adatkezelés jogszerűségét.

 

IV.            A személyes adatok megadásának követelménye

1.                       Mindennemű személyes adat megadása önkéntes és az Ön döntésétől függ. Azonban némelyik esetben meghatározott személyes adatok megadására szükség van ahhoz, hogy használni tudja az elektronikus szolgáltatásokat, és más, a weblapunk keretében rendelkezésre álló eszközt.

2.                       A felhasználó által a weblapon elérhető szolgáltatások használatához megadandó személyes adatok köre minden alkalommal meg van adva a Szolgáltató weblapján.

 

V.              A személyes adatok címzettjei

1.                       Mint a vállalkozók többsége, a tevékenységünk során igénybe vesszük más szervezetek segítségét, ami nem egyszer azzal jár, hogy a személyes adatokat külső címzetteknek kell átadni. A fentiek miatt, szükség esetén, a személyes adatait átadjuk a hosting szolgáltatónknak, valamint a weblapunkat kezelő informatikai cégnek. Ha szerződést kötünk, akkor az Ön személyes adatait átadjuk a könyvelést végző cégnek, valamint a számlázó programot kezelő cégnek.

2.                       Az is előfordulhat, hogy pl. vonatkozó jogszabály vagy illetékes szerv határozata alapján kénytelenek leszünk az Ön személyes adatait más szervezetnek átadni, legyen az közintézmény vagy magánszervezet.

3.                       A magunk részéről biztosíthatjuk Önt, hogy a személyes adatok átadására irányuló minden kérést, követelést gondosan és nagyon behatóan elemzünk, hogy ne adjunk át információt arra jogosulatlan személynek.

 

VI.            A személyes adatok átadása harmadik országoknak

1.                       Szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy az általunk alkalmazott, a felhasználói tevékenységeket Facebook pixelkódok és a Google Tag Manager kód[KL1]  felhasználásával történő nyomon követésével a személyes adatait az Európai Gazdasági Térségen kívül továbbítjuk.

2.                      A mi esetünkben a személyes adatokat az Egyesült Államokba adjuk át.

3.                       A Google LLC és a Facebook Inc. csatlakoztak az Adatvédelmi Pajzshoz (un. Privacy Shield).

4.                      Az adatvédelmi pajzs programhoz csatlakozó szervezetekkel kapcsolatban az Európai Bizottság igazolta a személyes adatok megfelelő szintű védelmét. Ez a nyilatkozat az Európai Bizottság 2016. július 12-i végrehajtási határozatán alapult – erről bővebben az Európai Bizottság weboldalán olvashat https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_pl.

 

VII.          A személyes adatok kezelésének időszaka

1.                        A hatályos törvényeknek megfelelően az Ön személyes adatait csak a megadott cél eléréséhez szükséges ideig kezeljük. Ezen időszak után személyes adatai törlésre vagy megsemmisítésre kerülnek.

2.                       A személyes adatok kezelésének egyes időszakaira vonatkozóan szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy a személyes adatokat az következő időszakokig kezeljük:

a)                       a levelezés időtartama alatt és annak lezárását követő 5 évig (az adatkezelő jogos érdekét képviselő archiválási célokra) – a feltett kérdésre adott válasz céljából kezelt személyes adatok vonatkozásában,

b)                       az eredményes kifogásolási időig – a Szolgáltató jogos érdeke alapján, vagy marketing célokra,

c)                       a hozzájárulás visszavonásáig – a hozzájárulás alapján kezelt adatok vonatkozásában,

d)                       a szerződésből eredő lehetséges kárigények elévülésének idejéig – a hozzájárulás alapján kezelt adatok vonatkozásában.

3.                        Az években számolt időszakokat annak az évnek a végétől, amelyben megkezdtük a személyes adatok kezelését. Amennyiben Ön élni kíván az elfelejtés jogával, az ilyen helyzeteket egyedileg bíráljuk el.

4.                       Az adatok kezelésének lejárta után az adatok visszafordíthatatlanul megsemmisítésre kerülnek, vagy anonimizáljuk őket.

 

 

VIII.         Az adatok tulajdonosainak jogai

1.                       Szeretnék tájékoztatni, hogy Önnek jogában áll:

a)                      információt kapni az adatainak kezeléséről,

b)                      másolatot kapni a személyes adatairól,

c)                       a személyes adatainak helyesbítését kérni,

d)                      a személyes adatainak törlését kérni,

e)                      a személyes adati kezelésének korlátozását kérni,

f)                        tiltakozni a személyes adati kezelése ellen,

g)                      a személyes adatait átvinni,

h)                      visszavonni a hozzájárulását.

2.                       Rámutatunk azonban, hogy ezek a jogok nem abszolút jellegűek, ezért bizonyos helyzetekben jogszerűen megtagadhatjuk azok teljesítését. Ha azonban megtagadjuk az Ön kérésének elfogadását, akkor csak alapos elemzés után és csak abban az esetben, ha a kérés elfogadásának megtagadása feltétlenül indokolt.

3.                       A tiltakozás jogával kapcsolatban kifejtjük, hogy Önnek – az Ön különleges helyzete alapján – bármikor jogában áll kifogást emelni a személyes adatoknak az Adatkezelő jogos érdeke alapján (ezek a III. pontban vannak felsorolva) történő kezelése ellen. Azonban nem szabad elfelejtenie, hogy a jogszabályok értelmében elutasíthatjuk a tiltakozásának figyelembe vételét, ha kimutatjuk, hogy:

a)                      az adatok kezelésének olyan jogos indokai vannak, amelyek felülírják az Ön érdekeit, jogait és szabadságát, vagy

b)                      létezik alapos ok a követelések megállapítására, érvényesítésére vagy védelmére.

4.                       Ezenkívül bármikor tiltakozhat személyes adatainak marketing célokból történő kezelése ellen. Ilyen esetekben a tiltakozás kézhezvétele után felhagyunk az ilyen célból történő adatkezeléssel.

5.                       A jogait közvetlenül a Szolgáltatónak, az alább megadott címre küldött e-maillel érvényesítheti iod@hairltalk.pl.

 

IX.                Panasztétel joga

Ha úgy ítéli meg, hogy a személyes adatinak kezelése nem felel meg a hatályos jogszabályoknak, panaszt tehet az Adatvédelmi Hatóság elnökénél [Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych].

 

X.              Záró rendelkezések

1.                       A jelen Adatvédelmi politikával nem szabályozott kérdésekben a személyes adatok védelmével, az elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos előírások, valamint a más, hatályos, vonatkozó jogszabályok az irányadók.

2.                       Az Adatvédelmi politikát folyamatosan frissítjük. A jelen Adatvédelmi politikai minden módosításáról a weblap közvetítésével kap értesítést. Amennyiben az Adatkezelő módosítja az Adatvédelmi politikáját, a weblapon elhelyezi a dokumentum frissített szövegét.

3.                       Az Adatvédelmi politika változásai a frissített szövegnek a weblapon történt közzétételétől hatályosak.

4.                       A jelen Adatvédelmi politika 2019.09.01-től hatályos.